ΕΕ και Αρμενία υπέγραψαν Συνολική και Ενισχυμένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (CEPA)

Η Αρμενία και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 την Συνολική και Ενισχυμένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (CEPA) κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στις Βρυξέλλες.

Η CEPA (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement), η πρώτη που υπογράφηκε από την ΕΕ με χώρα μέλος της Ευρασιατικής Ένωσης, αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διεύρυνση του πεδίου των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας.

Θα ενισχύσει επίσης τον πολιτικό διάλογο και θα θέσει μια σταθερή βάση για τη συνέχιση των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων.

Η νέα συμφωνία παρέχει ένα πλαίσιο για την Αρμενία και την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστούν προς όφελος των πολιτών.

Ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα: Ένα καλύτερο ρυθμιστικό περιβάλλον θα βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα και τις επενδυτικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της Αρμενίας και της ΕΕ, ενθαρρύνοντας τις αρμενικές εταιρείες να πωλούν περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες στην ΕΕ και τις εταιρείες της ΕΕ για να ανοίξουν θυγατρικές στην Αρμενία, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Μια πιο ισχυρή κοινωνία των πολιτών: Θα δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών, η οποία θα αποτελείται από οργανώσεις της Αρμενίας και της ΕΕ, με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας.

Ένα ασφαλέστερο περιβάλλον διαβίωσης: Η ΕΕ και η Αρμενία θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας.

Ακριβέστερες και πιο διαφανείς διαδικασίες προμηθειών: Οι σαφέστεροι κανόνες δημοσίευσης των προσφορών και των διαδικασιών επανεξέτασης θα συμβάλουν στην πρόληψη της διαφθοράς και των διακρίσεων.

Βελτίωση της ασφάλειας των προϊόντων και της προστασίας των καταναλωτών: Η Αρμενία θα επιδιώξει να μειώσει τις διαφορές όσον αφορά τα πρότυπα της ΕΕ για την περαιτέρω προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών.

Ένα καθαρότερο και υγιέστερο περιβάλλον: Η ΕΕ θα υποστηρίξει την υιοθέτηση των περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ από την Αρμενία καθώς και την ανάπτυξη καθαρών πηγών ενέργειας.

Μέσω αυτής της συμφωνίας, η εταιρική σχέση ΕΕ-Αρμενίας θα συνεχίσει να εδραιώνεται και θα βασίζεται στις κοινές αρχές και την ισχυρή δέσμευση στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.