Η κυβέρνηση της Αρμενίας ενέκρινε τη στρατηγική ανάπτυξης της γεωργίας 2020-2030

Η αρμενική κυβέρνηση ενέκρινε τη στρατηγική 2020-2030 για τη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης του γεωργικού τομέα.

Το όραμα των επόμενων δέκα ετών είναι η ανάπτυξη και η ευημερία των γεωργικών εκτάσεων, η απασχόληση νέων αγροτών, η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, η αειφόρος ανάπτυξη των φυσικών πόρων της χώρας, η εγκατάσταση καλύτερου συστήματος για την ασφάλεια των τροφίμων, η προώθηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων.

Ως αποτέλεσμα αναμένεται η μετάβαση από την παραδοσιακή, μικρής κλίμακας παραγωγή στη σύγχρονη, τεχνολογικά εξοπλισμένη γεωργία με στόχο την ανάπτυξη της αγοράς και τη δημιουργίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη βασίζεται σε επτά αρχές και κατεύθυνση προς την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, την ισότητα των φύλων και τη θεσμική σταθερότητα. Αυτές οι αρχές θα μετατραπούν σε στόχους και δράσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες του γεωργικού τομέα.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.