Doing Business

Δημιουργία Εταιρείας

Ίδρυση εταιρείας και έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αρμενία

Από το 2011 υπάρχει σε λειτουργία σύστημα εγγραφής επιχειρήσεων «one stop shop», που επιτρέπει την δημιουργία εταιρείας με απλή διαδικασία, ενώ αρμόδιος φορέας είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αρμενίας.

Οι εταιρείες και οι μεμονωμένοι επιχειρηματίες μπορούν ταυτόχρονα να κάνουν κράτηση ονόματος της νέας εταιρείας, να προβούν σε εγγραφή της επιχείρησης και να αποκτήσουν αριθμό φορολογικού μητρώου σε ένα μόνο σημείο.
Η ηλεκτρονική εγγραφή διατίθεται επίσης στη διεύθυνση www.e-register.am, για την οποία απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή. Η εγγραφή των εμπορικών οντοτήτων γίνεται αμέσως, εάν τα έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή χρησιμοποιούνται πρότυπα των απαιτούμενων εγγράφων. Σε άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστούν έως 2 εργάσιμες ημέρες.
Γενικά, δεν υπάρχουν απαιτήσεις για θεώρηση ή επικύρωση εγγράφων, εκτός από επίσημα έγγραφα που εκδίδονται στην αλλοδαπή. Η εγγραφή μιας νέας εμπορικής νομικής οντότητας απαλλάσσεται από οποιοδήποτε τέλος, ενώ για νέα υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσώπευσης το κόστος είναι 12.000 AMD.
Απαραίτητα Στοιχεία
  • Όνομα της εταιρείας
  • Νομική μορφή της εταιρείας
  • Λίστα ιδιοκτητών ή συνεργατών
  • Διευθυντής της εταιρείας
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση
  • Ύψος Κεφαλαίου

Σφραγίδα

Συνήθως, μετά την εγγραφή της εταιρείας ακολουθεί η δημιουργία εταιρικής σφραγίδας και η κατάθεση εγγράφων στην τοπική οικονομική εφορία. Η σφραγίδα δεν απαιτείται από το νόμο, αλλά τείνει να παραμένει απαραίτητη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας.

Τραπεζικός Λογαριασμός

Το άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού στην Αρμενία μπορεί να διαρκέσει 1-10 ημέρες. Οι τράπεζες προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων τραπεζικών υπηρεσιών, όπως λογαριασμοί σε κύρια ξένα νομίσματα, online και mobile banking, χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, διεθνείς τραπεζικές μεταφορές, υπηρεσίες εμβασμάτων, θυρίδες κλπ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες έναρξης επιχειρηματικότητας, ανατρέξτε στο εργαλείο eRegulations της UNCTAD (αγγλική γλώσσα)

Μορφές Εταιρείας

Το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι σχετικά αποτελεσματικό. Η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση για την ίδρυση επιχειρήσεων έχει εξαλειφθεί και έχουν εκσυγχρονιστεί οι διαδικασίες πτώχευσης.
Ο Αστικός Κώδικας της Αρμενίας καθορίζει τις ακόλουθες νομικές μορφές επιχειρήσεων:
Ανοιχτή ή Κλειστή

JOINT – STOCK COMPANY

Πρόκειται για την ίδια μορφή με τις Ανώνυμες Εταιρείες όπως λειτουργούν στην ΕΕ.
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

LIMITED LIABILITY COMPANY

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ΕΠΕ λειτουργούν επίσης όπως και στην ΕΕ. Οι ιδρυτές της εταιρείας οφείλουν να καταβάλουν το 50% του κεφαλαίου πριν την εγγραφή της στο εμπορικό μητρώο που τηρείται.
Γενική ή Περιορισμένη
BUSINESS PARTNERSHIP
Πρόκειται για τις μορφές ομορρύθμου εταιρείας κατά την οποία είναι εις όλον υπεύθυνοι των υποχρεώσεων οι συμμετέχοντες στην ίδρυση της εταιρείας. Προτιμάται ως μορφή για συνεργασίες με ημεδαπούς δρώντες.
Θυγατρική εταιρεία
DAUGHTER ENTERPRISE
Θυγατρικές εταιρείες που αποτελούν παρακολουθήματα της εταιρείας που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου τους. Απατώνται ολοένα και περισσότερο καθώς η προώθηση της οικονομικής δραστηριότητας στην νέα οικονομική πραγματικότητα της Αρμενίας δημιουργεί ανάγκες για ευέλικτες μορφές δράσεις. Η συμβατική διαμόρφωση των όρων λειτουργίας της δεν διαφέρει από τα ισχύοντα στην ΕΕ.
Εξαρτώμενη εταιρεία
DEPENDENT COMPANY
Πρόκειται ουσιαστικά για ΕΠΕ στην οποία μια άλλη εταιρεία μετέχει στο κεφάλαιό της και διατηρεί άνω του 20%. Επίσης εξαρτώμενη εταιρεία είναι και μια Α.Ε. στην οποία το 20% των μετοχών με ψήφο ανήκει σε άλλη εταιρεία.
Γραφείο Αντιπροσώπευσης - Υποκατάστημα
REPRESENTATIVE OFFICE AND BRANCH
Οι αλλοδαπές εταιρείες οργανώνουν τη λειτουργία τους στην Αρμενία κυρίως δίχως να αποκτούν εταιρική μορφή, αλλά με την εγγραφή τους στα μητρώα του Υπ. Οικονομικών ως νομικές οντότητες που διατηρούν ένα Γραφείο Αντιπροσώπου ή Υποκατάστημα.
Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
NON-PROFIT ORGANIZATION
Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις είναι αντίστοιχες των Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (ΑΜΚΕ) και συνήθως εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς. Ο οργανισμός μπορεί να ασχολείται και με επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστοσο θα χρησιμοποιεί την περιουσία και τα έσοδα για τους σκοπούς που καθορίζονται στο καταστατικό ίδρυσης.

*Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιούνται δίχως να ιδρύσουν νέα οντότητα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Αρμενίας αλλά να αρκεστούν στην εγγραφή στο Μητρώο επιχειρήσεων ενός Γραφείου Αντιπροσώπευσης ή Υποκατάστημα της Αλλοδαπής εταιρείας τους. Δεν αναγνωρίζονται ως νομικά πρόσωπα που έχουν την εμπορική ιδιότητα, αλλά μπορούν να συμμετέχουν σε εμπορικές δικαιοπραξίες δρώντας σύμφωνα με το καταστατικό της μητρικής εταιρείας στην Αρμενία.

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Γερεβάν

ΩΡΑ ΑΡΜΕΝΙΑΣ
578.91
1 EUR / AMD CBA 19.10.2020
Mostly Cloudy

18°C

ΓΕΡΕΒΑΝ

Mostly Cloudy

GREARM © 2020

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.
οδηγός επιχειρείν αρμενία, επιχειρηματικός οδηγός αρμενίας, επιχειρηματικότητα αρμενία, επενδύσεις αρμενία, εξαγωγές αρμενία, εισαγωγές αρμενία, διεθνείς εκθέσεις αρμενία, οικονομικές ειδήσεις