Taxation

Φορολογία

Σύμφωνα με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο τόσο οι κάτοικοι, όσο και αλλοδαποί επιτηδευματίες υποχρεούνται σε καταβολή φόρου.
Ο ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα είναι 26% και για επιχειρήσεις είναι 20%. Οι άλλοι φόροι περιλαμβάνουν τους φόρους προστιθέμενης αξίας και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Η συνολική φορολογική επιβάρυνση ισούται με το 21,3% του συνολικού εγχώριου εισοδήματος.
Residents

ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Κάτοικοι και έχοντες την έδρα τους στην Αρμενία λογίζονται οι έχοντες προβεί σε εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Υπ. Οικονομικών.
Non-residents

ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Μη κάτοικοι θεωρούνται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί σε αλλοδαπό κράτος και δεν φέρουν στην Αρμενία κανενός είδους Νομική Προσωπικότητα. Το ίδιο ισχύει και για τους διεθνείς οργανισμούς.

Φορολογικοί Συντελεστές

 • 20%

  ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ
  Σε συνεργασία με φορολογική αρχή υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης εκπτώσεων στο δηλούμενο εισόδημα και διαμόρφωσης ενός μηνιαίου παγίου επιβάρυνσης για τους επιχειρηματίες και ιδιώτες που το επιθυμούν.
 • 5%

  ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
  Για εισόδημα προερχόμενο από ασφαλιστικές αποζημιώσεις, εμπορικές μεταφορές, πληρωμές αντασφαλίσεων.
 • 10%

  ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ & ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΡΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
  Αφορά μερίσματα, τόκους, royalties, εισόδημα από leasing ακίνητης περιουσίας, κάθε είδους υπεραξία και λοιπά εισοδήματα προερχόμενα από μη εμπορική χρήση.
 • 20%

  ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ
  Ο αναλογούν φόρος υπόκειται σε εκπτώσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους κατοίκους, εκτός από όσα αφορούν δωρεές, ζημίες και μερίσματα.
 • 0%

  ΔΩΡΕΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
  Δεν αφορά μη κατοίκους.
 • 0%

  ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
  με έδρα την Αρμενία.
 • 0%

  ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ-ΕΧΟΝΤΩΝ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ
  Υπό τη συνδρομή τριών προϋποθέσεων του φορολογουμένου μη κατοίκου: α) οι μετοχές του ανήκαν για τουλάχιστον 2 έτη, β) κατά τη διάρκεια των 2 προηγουμένων ετών ήταν ιδιοκτήτης τουλάχιστον 25% του κεφαλαίου της εταιρείας και γ) να μην υπέχει υποχρέωση φορολόγησής τους στη χώρα κατοικίας-έδρας του.
 • 0%

  ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  Απαλλάσσονται φόρου εσόδων όσοι κάτοικοι αποκτούν εισόδημα από πώληση αγροτικών προϊόντων, υπό την προϋπόθεση να μην ξεπερνά το 10% του ετήσιου δηλουμένου εισοδήματος.
 • ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ-ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ
  Επιτρέπεται να επιμερίζονται για τα επόμενα 5 έτη. Προβλέπεται επίσης η διατήρηση δικαιώματος δήλωσης των ζημιών και σε επόμενο έτος για αντιστάθμισμα κερδοφόρου αποτελέσματος της εταιρείας.

ΦΠΑ

Φόρος Προστιθεμένης Αξίας
Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας που επιβάλλεται για κάθε πώληση προϊόντος στην Αρμενία είναι 20% και είναι ίδιος και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Εξαιρούνται ΦΠΑ τα προϊόντα που εισάγονται και για τα οποία με ειδικό φορολογικό νόμο δεν επιβάλλεται δασμός. Επίσης εξαιρούνται ΦΠΑ όλα τα προϊόντα που εισάγονται και αφορούν ανθρωπιστική βοήθεια και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Επίσης υποχρεούνται σε καταβολή ΦΠΑ άτομα που εισάγουν προϊόντα των οποίων η αξία είναι άνω των $300 δολ. ΗΠΑ ή το βάρος τους υπερβαίνει τα 50 kg.

ΕΦΚ

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
Ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ) επιβάλλεται σε σειρά προϊόντων, κυρίως εισαγόμενα και είδη πολυτελείας. Απαλλάσσονται εισαγόμενα προϊόντα που προορίζονται για επανεξαγωγή. Προϊόντα: Μπύρα, Οίνοι και σταφύλια, Βερμούτ και λοιποί οίνοι, Λοιπά ποτά, Αιθυλική αλκοόλη, Αλκοολούχα ποτά, Καπνός, Αργό πετρέλαιο και υποπροϊόντα, Υδρογονάνθρακες και λοιπά παράγωγα εκτός φυσικού αερίου.

ΦΑΠ

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας
Για φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητα επιβάλλεται και φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ). Στα δημόσια και βιομηχανικά κτήρια που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα, η αγοραία αξία τους θεωρείται ως φορολογική βάση επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΑΠ. Ο συντελεστής κυμαίνεται μεταξύ 0% και 1%.
Στην Αρμενία 4 από τις 8 κατηγορίες φόρων αναφέρονται στον κρατικό προϋπολογισμό: εισοδήματος, κερδών, ΦΠΑ, υπεραξίας. Οι τοπικοί φόροι είναι: κυριότητας γης, ιδιοκτησίας ακινήτων, ξενοδοχείων και σταθμεύσεως οχημάτων. Προβλέπεται ρύθμιση καταβολής όλων των κρατικών φόρων με δόσεις.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Γερεβάν
Ώρα Αρμενίας
UTC +04:00
1 EUR / AMD
573.17
CBA 07.08.2020
Sunny

23°C

Γερεβάν

Sunny

GREARM © 2020

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Λειτουργεί ως άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.
οδηγός επιχειρείν αρμενία, επιχειρηματικός οδηγός αρμενίας, επιχειρηματικότητα αρμενία, επενδύσεις αρμενία, εξαγωγές αρμενία, εισαγωγές αρμενία, διεθνείς εκθέσεις αρμενία, οικονομικές ειδήσεις